Chautal in Pakhawaj by Sri Partha Ghosh, Partha Ghosh, (Pakhāwaj), youtube
In 2.13 he announces and plays (till 3.19) the Layakari of Chautala, in speeds: 1, 3:2, 2:1, 3:1, 4:1.

Pakhawaj (percussion), (Pakhāwaj), internet

Tala Vadya Kutcheri: tabla, mridangam, pakhawaj & ghatam, Guruvayur Dorai (Mrindangm), late Ustad Shafaat Ahmed Khan (Tabla), Vikku Vinayakram (Ghatam), Pandit Durga Lal (Pakhawaj), (Tablā, Mŗdańga, Pakhāwaj, Ghatam), Youtube
Guruvayur Dorai (Mŗdańga), late Ustad Shafaat Ahmed Khan (Tablā), Vikku Vinayakram (Ghatam), Pandit Durga Lal (Pakhāwaj)