• Dīpacandī Ţhekā, composer:Traditional type: Theka, tala: Dipchandi, jati: Catasra, complexity: 4
    Tāla of 14 Mātrā-s, commonly used to accompany Ţhumrī singing style.

 

Dīpacandī Ţhekā
[dipchandi theka]

x 2 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dhā Dhin Dhā Ge Tin Tin Dhā Ge Dhin

 

Dīpacandī Ţhekā (variation)

x 2 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dhā Dhin Dhā Dhā Tin Tin Dhā Dhā Dhin

 

Relevant dictionary terms