• Πολυμέσα και εθνομουσικολογία: ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης μουσικών όρων για την ανάδειξη στοιχείων της Ινδικής κλασικής μουσικής., writer:Λάιος, Σάκης
    Στην εργασία αυτή περιγράφεται η φιλοσοφία και η διαδικασία σχεδιασμού ενός online περιβάλλοντος διαχείρισης μουσικών όρων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την Ινδική Κλασική Μουσική, και ειδικότερα της Χιντουστάνι (της βόρειας Ινδίας). Ο σχετικός ιστότοπος είναι ενεργός και δοκιμάζει τις δυνάμεις του εδώ και ενάμιση χρόνο με το όνομα www.musicking.gr. Αποτελείται από πέντε κύρια τμήματα, το Λεξικό-Θησαυρό, τα Άρθρα, τις Συνθέσεις για τα κρουστά Tablā, τα Πολυμέσα και τη Βιβλιογραφία, ενώ υπάρχουν και ένα τμήμα με interactive media και ένα τελευταίο με σχολιασμένα links προς σχετικούς ιστότοπους (στην λογική ενός portal). Το Λεξικό-Θησαυρός όρων, αποτελεί το κεντρικό τμήμα στο οποίο, με διάφορους τρόπους, αναφέρονται όλα τα άλλα, τα οποία διασυνδέει, προσφέρονταν έναν, μάλλον αρκετά καινοτόμο, τρόπο οργάνωσης πληροφοριών, τουλάχιστον σε σύγκριση με γνωστούς τρόπους προσέγγισης της ΙΚΜ και ταξινόμησης των σχετικών λεξικογραφικών και μουσικολογικών πληροφοριών. Στον τρόπο αυτόν, κυρίαρχη είναι η έννοια του «λήμματος», των ιδιοτήτων του, της υπαγωγής του σε ευρύτερες έννοιες και κατηγορίες και της διασύνδεσής του με άλλα λήμματα. Στην γραπτή αυτή εργασία γίνεται αρχικά μια επισκόπηση και αξιολόγηση θεωρητικών προσεγγίσεων του θέματος των Μουσικών Θησαυρών γενικά, της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την οργάνωση μουσικολογικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, αλλά και των καλύτερων ιστότοπων που πραγματεύονται πληροφορίες για την ΙΚΜ (ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτήρα Θησαυρού). Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του όλου εγχειρήματος, που εστιάζει στα σημεία υπαρχουσών υλοποιήσεων που ο συντάκτης έκρινε ότι χρήζουν βελτίωσης, καθώς και σε λύσεις και δυνατότητες που το νέο αυτό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει. Για την υλοποίησή του, καίριας σημασίας ήταν η οργάνωση των πληροφοριών σε βάση δεδομένων (MySQL), η διαχείριση της οποίας (ανάκτηση και εγγραφή πληροφοριών) επιτυγχάνεται με τη χρήση κώδικα PHP, γι’ αυτό και περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της διεπαφής του χρήστη και η δόμηση της βάσης δεδομένων. Τέλος, γίνεται περιγραφή των διαφόρων διαδραστικών πολυμεσικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί αφενός για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, αφετέρου για να απασχολείται δημιουργικά ο χρήστης, ενώ το κείμενο ολοκληρώνεται με προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις. Το project είναι καταρχήν περιορισμένο στο πεδίο της μουσικολογικής έρευνας γύρω από την ΙΚΜ, υπάρχει όμως μια ευρύτερη σκέψη για το σταδιακό άνοιγμά του σε άλλες μουσικές του κόσμου (μέσω της συμμετοχής και άλλων ειδικών, για τη δημιουργία άρθρων, λημμάτων και σχετικών Multimedia), με απώτερο ιδανικό τη δημιουργία ενός εθνομουσικολογικού Θησαυρού που θα απευθύνεται σε μουσικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές με ενδιαφέρον στην Εθνομουσικολογία και θα συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας συνολικότερης θεώρησης του φαινομένου της μουσικής, ειδικότερα μέσα από την οργάνωση μουσικών όρων, και διαχείρισης των σχέσεων τους ενδο-πολιτισμικά και δια-πολιτισμικά.

Το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο προσεχώς.