• Exercise 1, type: Exercise, tala: Tintal, jati: Catasra, baj: Benares, source: Nirmal Goswami, focus on: Basic sounds - Gi, Ki, Te, Na, complexity: 1
  • Exercise 2, type: Exercise, tala: Tintal, jati: Catasra, baj: Benares, source: Nirmal Goswami, focus on: Basic sounds - Gi, Ki, Te, Na, complexity: 1
  • Exercise 3, type: Exercise, tala: Tintal, jati: Catasra, baj: Benares, source: Nirmal Goswami, focus on: Basic sounds - Gi, Ki, Te, Na, complexity: 1
  • Peshkar 1, composer:Traditional type: Peshkar, tala: Tintal, jati: Catasra, baj: Delhi, source: Austin, focus on: Usual first-level elaboration of the Theka, complexity: 1